Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.4.2017 na świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach SPDSK w Warszawie w podziale na zadania wybrano oferty złożone przez:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

 1. Anna Skrzypczak, Stary Karczew54E, 05-2005 Klembów
 2. Izabela Witkowska ul. Karczewska 51/49,       05-400 Otwock

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki (obszar intensywnej opieki noworodka)

 1. Urszula Wojciechowska, ul. Kolejowa 1c/2, 05-840 Brwinów
 2. Marcin Zięba-Patrol, ul. Sowińskiego 25/279, 01-105 Warszawa
 3. Ewa Korniliuk-Krogulec, ul. Działkowa 4/43 05-800 Pruszków

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

 1. Lidia Sienkiewicz ul. Żeglugi Wiślanej 10A,m.23, 03-043 Warszawa

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 1. Kataryna Romanowska-Szymaniak , ul. Włodarzewska 81D/10, 02-093 Warszawa
 2. Klaudia Banaszkiewicz, ul. Wiejska 48 m.1, 26-611 Radom
 3. Lidia Banasiak , ul. Chrobrego 48 m.83, 26- 600 Radom

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.4.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE

w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki (obszar intensywnej opieki noworodka)

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 1. ·  W konkursie ofert mogą brać osoby określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art 5 ust 2 pkt 2) spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Praw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 28 listopada  2017 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2017 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu

SWKO