Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawa, 1 grudnia 2017r.

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.5.2017 w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano oferty złożone przez:

Zadanie 1. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologopedycznych pacjentom hospitalizowanym w SPDSK w Warszawie

Magdalena Bednarska, działalność gospodarcza, ul. Cylichowska 93 04-769 Warszawa

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej

Konrad Grochowski, Jagienki 4 04-967 Warszawa

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Pakiet1) Medycyna Specjalistyczna Sp.z o.o, ul. Łochowska 69 85-372 Bydgoszcz

Pakiet 2) Praktyka lekarska Rafał Drabiński, ul. Żytnia 70/29 01-156 Warszawa

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej w Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Agnieszka Dmowska-Koroblewska Praktyka Lekarska, Bolkowska nr 2d, lok 7 01-466 Warszawa


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.5.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

 Zadanie 1. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologopedycznych pacjentom hospitalizowanym w SPDSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej

Zadanie 3 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej w Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci i Młodzieży

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Praw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
  3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Oferty należy składać do dnia 30 listopada  2017 r. do godziny 10:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2017 o godzinie 11:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO