Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.6.2017 na świadczenia zdrowotne lekarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wybrano następujące oferty :

 1. Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. ul. Łochowska 69 85-372 Bydgoszcz
 1. Danuta Rozenalska, ul. Orląt Lwowskich 28 lok.7 02-495 Warszawa

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.6.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

 na świadczenia zdrowotne lekarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (CPV 85111100-0 - Usługi Szpitalne )

Pakiet 1) Świadczenia lekarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej udzielane na terenie SPDSK w Warszawie

Pakiet 2) Świadczenia lekarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii udzielane na w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określne w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Praw Pracowniczych  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2017 r. do godziny 13:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych,   V piętro pok. 109
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.