Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.9.2017 na świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych  (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego  

 1. Anna Kędziorek, ul, Jasna 12 08-770 Pilawa
 2. Izabela Jaśkiewicz ul. Hodowlana 15G 26-600 Radom
 3. Edyta Poniatowska, ul. Limanowskiego 73/75 m.24, 26-600 Radom

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzin w Oddziale Klinicznym Psychiatrii

SENTIO Marek Marosek - ul. Przybyszewskiego 32/34 m.56,01-824 Warszawa

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie superwizji

 1. Alina Naporowska - Szkolenia i pomoc psychologiczna, ul. Gwiaździsta 27 m.37, 01-651 Warszawa
 2. Bożena Winch - ul. Dantego 5/106, 01-914 Warszawa

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.9.2017 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na:

 świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych  (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego ( postępowanie uzupełniające)

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzin w Oddziale Klinicznym Psychiatrii

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie superwizji

(85141100-0 Usługi świadczone przez położne , 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określne w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 22 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2017 r.  o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych,   V piętro pok. 109.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO