Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.2.2018 na świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w Poradni Neonatologicznej

Inga Kłosińska, PWZ 1198302

Zadanie 2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii
w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Halina Kocoń-Śladowska ul. Sosnowskiego 3 m.29 02-784 Warszawa

Zadanie 3. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii w Poradni Hematologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Agnieszka Obitko-Płudowska, ul. Prętowa 20a 02-995 Warszawa

Zadanie 4. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Halina Chełchowska, ul. Abrahama 4 m 8 03-982 Warszawa

Zadanie 5. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Beata Zając Al. Solidarności 147/30 00-989 Warszawa

Sławomir Marcinkiewicz, ul. Elbląska 65/15 01-737 Warszawa

Piotr Pasternak ul. Zajączka 26E 05-270 Marki


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs (uzupełniający) ofert o nr DSP.4240.2.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na:ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie
w podziale na zadania:

 Zadanie 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w Poradni Neonatologicznej

Zadanie 2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zadanie 3. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii w Poradni Hematologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zadanie 4. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zadanie 4. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci i Młodzieży

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
  3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
  9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO