Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu nr DSP.4240.3.2018 na

Świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie otolaryngologii

zostaje przesunięty z dnia 15 lutego 2018 r. godzina 12:00 na dzień 21 lutego 2018 r. godzina 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 9:00.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.3.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na:

świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie otolaryngologii

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
  3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Oferty należy składać do dnia 15 lutego  2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 15 lutego 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
  9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO