Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.25.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w dziedzinie neonatologii
Zadanie2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w dziedzinie anestezjologii dziecięcej
 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 12 października 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Warszawa, 28 września 2018 r.

SWKO

Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neuropatologicznych udzielanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

Termin składania ofert: 5 października 2018 r.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Przedłużenie terminu składania ofert

12 października 2018r.            Unieważnienie zapytania ofertowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 27 września 2018 r. nr DSP.4240.24.2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neuropatologicznych udzielanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Udzielający Zamówienia unieważnia zapytanie ofertowe z powodu braku wpłynięcia ofert do terminu składania ofert, tj. do dnia 11 października 2018 r. godz.10.00.

Warszawa, 7.10.2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.23.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dermatologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w SPDSK w Warszawie wybrano ofertę Katarzyny Anny Kisiel, prowadzącej indywidualną praktykę lekarską, PWZ 2214976.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.23.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dermatologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 2 października 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.22.2018 na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej: Praktyka Lekarska Gabriela Reszka

Zadanie 2. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii i chorób płuc w Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Młodzieży: Ind. Praktyka Lekarska Robert Kuszyński

Zadanie 3. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii SPDSK w Warszawie: Bartłomiej Powrózek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.22.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

 Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej (postępowanie uzupełniające)

Zadanie 2. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii i chorób płuc w Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zadanie 3. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 20 września 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 20 września 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
  SWKO

Warszawa, 20.08.2018

Unieważnienie postępowania konkursowego

Na podstawie Działu VII ust. 1 pkt 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu radiologii diagnostyki obrazowej oraz w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r poz. 160 ze zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa unieważnia postępowanie konkursowe z dnia 27 lipca 2018 r. nr DSP.4240.21.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.21.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2018 r.do godziny 10:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 14 sierpnia 2018 o godzinie 12:00w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO

Zmiana terminu składania ofert

Warszawa, 23 sierpnia 2018 r.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na świadczenie usług pielęgniarskich w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.20.2018 na świadczenie usług pielęgniarskich w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego wybrano następujące oferty:

 1. Lucyna Staniś
 2. Emilia Wawszczak
 3. Agnieszka Ryger
 4. Sabina Stępień
 5. Mirosław Jaroszek

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.20.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 16 sierpnia 2018 o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
  SWKO
  Zmiana terminu składania ofert

Warszawa, 26 lipca 2018 r.    

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.19.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej (postępowanie uzupełniające) Brak ofert

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Paweł Uchański, ul. Wspólna 31/1 05-250 Słupno

Zadanie 3. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii SPDSK w Warszawie Ewa Zalewska, ul. Królewicza Jakuba 25 02-956 Warszawa


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.19.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej (postępowanie uzupełniające)

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zadanie 3. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 26 lipca 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
 11. SWKO

                                                                Warszawa, 18 lipca 2018 r.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.17.2018 na Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie neonatologii wybrano następujące oferty:

 1. Natalia Czaplińska
 2. Beata Borek-Dzięcioł
 3. Ewa Głuszczak Idziakowska
 4. Olga Pawlik
 5. Joanna Schreiber-Zamora
 6. Agnieszka Drozdowska-Szymczak
 7. Katarzyna Balcerak-Skrzypczak
 8. Ewa Wilkos
 9. Izabela Kędzior

 


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.18.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na:

Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie neonatologii

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2018 r. do godziny 15:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 10 lipca 2018 o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 25 czerwca 2018 r

Formularz Ofertowy

Zmiana SWKO     SWKO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.17.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych
w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej: M.Karpińska

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej: P. Dul

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin (świadczenia z zakresu psychoterapii): 1) WPE Witold Pawliczuk; 2) Monika Greś; 3) R. Bieniek-Pocielej; 4) M. Matusiak

Zadanie 4. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii w Poradni Hematologicznej dla Dzieci i Młodzież: I Pacholska

Zadanie 5. Udzielanie konsultacji z zakresu genetyki klinicznej pacjentom hospitalizowanym w SPDSK w Warszawie: K. Szczałuba

Zadanie 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie diabetologi: B Kowalczyk


OGŁOSZENIE o zmianie treści ogłoszenia oraz SWKO

Udzielający Zamówienie, SPDSK w Warszawie informuje, że zmienia treść SWKO w następujący sposób:

Dział I Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej (postępowanie uzupełniające). WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Było:1. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii/chirurgii dziecięcej
2. Doświadczenie w pracy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia.
3. Dostępność do udzielania świadczeń nie mniej, niż jeden raz w tygodniu przez 3 godziny.

Powinno być:

 1. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii/chirurgii dziecięcej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia/chirurgia dziecięcej po skończonych 3 latach specjalizacji.
 2. Doświadczenie w pracy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia.
 3. Dostępność do udzielania świadczeń nie mniej, niż jeden raz w tygodniu przez 3 godziny.

Warszawa,11 czerwca 2018r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.17.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej (postępowanie uzupełniające)

Zadanie 2 Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin (świadczenia z zakresu psychoterapii)

Zadanie 4. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii w Poradni Hematologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zadanie 5. Udzielanie konsultacji w zakresu genetyki klinicznej pacjentom hospitalizowanym w SPDSK w Warszawie

Zadanie 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie diabetologii

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
  SWKO