Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.35.2017 na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii SPDSK w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chirurgii/chirurgii naczyniowej

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie urologii

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie kardiologii

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie nefrologii

Zadanie 5.Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych

Zadanie 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie neurologii

Zadanie 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie diabetologii

(CPV- 85111000-0 usługi szpitalne)

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania Ofert upływa w dniu 26 września 2017 r. o godzinie 8:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2017 r. o godzinie 9:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 001.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcie terminu rozstrzygnięcia.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Materiały konkursowe

Formularz

DKM.4240.34.2017                                                                                               Warszawa dnia, 08.09.2017 r.

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nr DKM.4240.34.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na składanie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu genetyki klinicznej udzielanych na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie wpłynęła 1 oferta, spełniająca kryteria stawiane w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez:

Dr. n. med. Krzysztofa Szczałuby

Oferta nie przekracza wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Czytaj więcej: DKM.4240.34.2017

DKM.DKM.4240.33.2017                                                            Warszawa, 28.08.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.33.2017 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne w Oddziale Klinicznym Neonatologii w SPDSK w Warszawie

wybrano oferty złożone przez:

Olgę Chmielewską

Mariolę Grzesik

Czytaj więcej: DKM.4240.33.2017

 DKM.DKM.4240.32.2017                                                            Warszawa, 22.08.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.32.2017 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii SPDSK w Warszawie wybrano oferty złożone przez:

Mateusza Klukowskiego

Oksanę Hashtanar

Czytaj więcej: DKM.4240.32.2017 

DKM.DKM.4240.31.2017                                                            Warszawa, 28 lipca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.31.2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej.

- Brak ofert, zadanie unieważniono

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno Izolacyjnym i Pediatrii.

 1. Aneta Górska - Kot

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale ratunkowym.

 1. Jolanta Ganowicz

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego SPDSK w Warszawie

 1. Łukasz Małek

Zadanie 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii SPDSK w Warszawie

 1. Krzysztof Sielicki

Czytaj więcej: DKM.4240.31.2017

DKM.DKM.4240.30.2017                                                                                     Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.30.2017 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii w SPDSK w Warszawie wybrano oferty złożone przez:

 1. Agnieszka Redlińska Usługi Pielęgniarskie
 2. Iwona Kapłan Usługi Pielęgniarskie

Czytaj więcej: DKM.4240.30.2017

DKM.4240.28.2017                                                                                               Warszawa dnia, 03.07.2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

nr DKM.4240.28.2017 - Udzielania świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Piotra Maciszewskiego

Wojciecha Paduszyńskiego

Tomasza Jakutowicza

Joannę Niećko

Mateusza Jaśkiewicz

Sebastiana Gackowskiego

 

Czytaj więcej: DKM.4240.28.2017

DKM.DKM.4240.29.2017                                                            Warszawa, 3 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.29.2017 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zadań pielęgniarki epidemiologicznej SPDSK w Warszawie wybrano ofertę złożoną przez:

 1. Teresa Dębowska

Czytaj więcej: DKM.4240.29.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.27.2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w postępowaniu konkursowym w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

SYNEVO sp. z o.o.

ul. Gdecka 3 B

04-137 Warszawa

Czytaj więcej: DKM.4240.27.2017