Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DKM.4240.18.2017                                                                                                     21 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku porównania ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych : Usługi medyczne dla pracowników SPDSK w Warszawie wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa, która została złożona przez:

Scanmed S.A.

Armii Krajowej 18;

30-150 Kraków

Siedziba w Warszawie

Al. Niepodległości 107/109;

02-626 Warszawa

Czytaj więcej: DKM.4240.18.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.15.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.15.2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur wysokospecjalistycznych kardiochirurgicznych na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie wybrano następujące oferty:

Praktyka Lekarska Michał Buczyński

Jacek Pająk

Czytaj więcej: DKM.4240.15.2017 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.17.2017 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni Kardiologicznej dla Dzieci i Młodzieży SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.17.2017

DKM.4240.14.2017                                                               Warszawa dnia, 05.04. 2017 r

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.14.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.14.2017

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Pakiet 1

Jacek Gorzkowski

Paweł Gogol

Michała Buczyńskiego

Pakiet 2.

Agnieszka Szymborska

Pakiet 3.

Postępowanie unieważniono.

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii z Położniczą Izbą Przyjęć

Pakiet 1.

Krzysztof Dziatosz

Pakiet 2.

Tomasz Dutkowski

Aleksandra Brucka-Kaczor

Pakiet 3.

Anna Stepowicz

Magdalena Grochecka

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają wymagania zawarte w SWKO i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert nie przekraczają wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej: DKM.4240.14.2017 

DKM.4240.13.2017                                                               Warszawa dnia, 28.03 2017 r

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.13.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.13.2017

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Pakiet 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii

Wiesława Grajkowska

Pakiet 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii

Jan Kowalczuk

Czytaj więcej: DKM.4240.13.2017

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.12.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i neuroradiologii interwencyjnej dla pacjentów SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:35.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 5. Termin składania Ofert upływa w dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 017.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Wartość zamówienia przekracza równowartość 30 tys. euro.
 11. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Materiały

DKM.4240.11.2017                                                                                                 Warszawa dnia, 24.03 2017 r

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.11.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.11.2017

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Pakiet 2.

 1. Monika Adamczyk

Pakiet 4.

 1. Monika Putz

Pakiet 1, Pakiet 3

Brak ofert. Postepowanie unieważniono.

Czytaj więcej: DKM.4240.11.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.9.2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w postępowaniu konkursowym w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie wpłynęła 1 oferta z propozycjami cen w zamkniętych kopertach, którą wskazano do podpisania:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul.Lindleya 4

02-005 Warszawa

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.9.2017

i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie Udzielającego Zamówienia ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 17 marca 2017 r. do godziny 12:00 w Punkcie Informacyjnym Szpitala (ul. Żwirki i Wigury 63A).
 4. Otwarcie ofert nastąpi 17 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów (pokój 002).
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe

Wzór umowy

Załącznik 5

DKM.4240.10.2017                                                              Warszawa dnia, 20.03 2017 r

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.10.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.10.2017

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Pakiet 1. Udzielanie świadczeń w zakresie neonatologii (postępowanie uzupełniające)

 1. Agnieszka Góralska
 2. Katarzyna Jasińska

Pakiet 2. Udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji

 1. Artur Brtochowski

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają wymagania zawarte w SWKO i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert nie przekraczają wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

Czytaj więcej: DKM.4240.10.2017