Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DKM.4240.6.2017                                                                                                      Warszawa,  28.02 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.6.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.4.2017 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w podziale na zadania:

wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich

w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu

 • Paweł Mielniczek

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich z chirurgii/chirurgii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii

 • Sergiusz Batura

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pediatrycznych w Izbie Przyjęć Planowych / SOR

 • ISDL Krzysztof Kuchta Sp. z o.o.

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich:

Pakiet 1. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

 • Magdalena Połeć

Zadanie 4. Pakiet 2. W  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

 • Magdalena Plewko
 • Łukasz Jabłoński

Zadanie 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych psychoterapeutycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SPDSK w Warszawie

 • Renata Bieniek – Pocielej

Zadanie 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich przez lekarzy na Oddziale Klinicznym Anestezjologii Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej

 • Marta Szczypiór

Zadanie 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań wysokospecjalistycznych

rezonansu magnetycznego ortopedycznego

 • Monika Ostrowska

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają wymagania zawarte w SWKO i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert nie przekraczają wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej: DKM.4240.6.2017 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.8.2017 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie procedur gastroenterologii dziecięcej dot. zabiegów endoskopowych u pacjentów SPDSK w Warszawie.

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 5. Termin składania Ofert upływa w dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2017 o godzinie 9:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 002.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 10. Wartość zamówienia nie przekroczy równowartości 30 tys. euro.
 11. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Materiały konkursowe

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.7.2017 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu: diagnostyki radiologicznej na lata 2017-2018 (dyżury lekarskie)

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 4. Termin składania Ofert upływa w dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia
 5. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2017 o godzinie 8:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 002.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 9. Wartość zamówienia przekroczy wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro.
 10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Materiały konkursowe

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.5.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 5. Termin składania Ofert upływa w dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 13:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 13 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 002.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Materiały konkursowe

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.3.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych pełnionych przez położne i pielęgniarki na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.3.2017

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert UZUPEŁNIAJĄCY o nr DKM.4240.4.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.4.2017

Informacja o zmianie treści SWKO

Dotyczy: konkursu ofert o nr DKM.4240.2.2017 w zakresie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO:

 • Dział III Szczegółowe warunki realizacji świadczenia Pakiet 3 Zadania lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii pełniącego dyżur lekarski w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie.

Zamiast treści podanej w ogłoszeniu:

WYMAGANIA: lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiadający doświadczenie w samodzielnym dyżurowaniu w Izbie Przyjęć, SOR lub Oddziale Chirurgii Dziecięcej, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, gotowość do udzielania świadczeń będących przedmiotem postępowania. (Minimum, 48 h/miesięcznie jeden lekarz)

Powinno być:

WYMAGANIA:

lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiadający doświadczenie w samodzielnym dyżurowaniu w Izbie Przyjęć, SOR lub Oddziale Chirurgii Dziecięcej, lekarz w trakcie specjalizacji ostatni rok w dziedzinie pediatrii , posiadający doświadczenie w samodzielnym dyżurowaniu IP, SOR lub oddziale pediatrycznym, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, gotowość do udzielania świadczeń będących przedmiotem postępowania. (Minimum, 48 h/miesięcznie jeden lekarz)

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert uzupełniający o nr DKM.4240.2.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SOR

Czytaj więcej: DKM.4240.2.2017 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.1.2017.w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich ambulatoryjnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisie badań EEG
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie procedur gastroenterologii dziecięcej dot. zabiegów endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej dziecięcej polegających
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Czytaj więcej: DKM.4240.1.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.49.2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego w sprawie Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu w podziale wybrano Ofertę:

Rafał Mazur

- oferta z najkorzystniejszym bilansem kryteriów (100pkt )

Wykaz złożonych ofert

1. Joanna Pawłowska

- bilans kryteriów niższy (99,7 pkt )

2. Jarosław Kwiatkowski

- oferta nie spełnia warunków zawartych w SWKO

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.49. 2016 w sprawie wyboru oferentów na:

świadczenia zdrowotne pielęgniarskie, wykonywane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu

Czytaj więcej: DKM.4240.49.2016