Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.48.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich:

Zadanie 1. W Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii

Zadanie 2. W Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

Czytaj więcej: DKM.4240.48.2016

Sprostowanie do ogłoszenia o rozstrzygnięciu

postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr DKM.4240.37.2016

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie prostuje treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

W treści załącznika do ogłoszenia:

„poz. 11. Diagnostyka wczesnej identyfikacji wrodzonych wad metabolicznych – brak oferty”;

„poz. 34. Przeciwciała przeciw plemnikowe - Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa”.

Winno być:

poz. 11. Diagnostyka wczesnej identyfikacji wrodzonych wad metabolicznych - Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa”;

„poz. 34. Przeciwciała przeciw plemnikowe - ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa; ul. Stępińska 22/30”.

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A  informuje, iż w związku z wezwaniem Oferentów do uzupełnienia ofert termin rozstrzygnięcia konkursu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

(postępowanie SPDSK/37/DKM/2016)

zostaje przesunięty z dnia 11 stycznia 2017 r na dzień 18 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr SPDSK/37/DKM/2016

i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)

Czytaj więcej: SPDSK/37/DKM/2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.47.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez techników elektroradiologii SPDSK w Warszawie.

Czytaj więcej: DKM.4240.47.2016


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.46.2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego w sprawie udzielenia świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

 1. Tomasz Matuszewski
 2. Margareta Budner

Zadania 3 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji specjalistycznych w Pracowni Neurodiagnostyki SPDSK w Warszawie

 1. Iwona Sawionek

Zadanie 4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji preparatów histopatologicznych

 1. Janina Orłowska

Zadanie 5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki pooperacyjnej SPDSK w Warszawie

 1. Ewa Puchalska – Kowalczyk
 2. Anna Rewicka

Postępowanie w zakresie Zadania 1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu - unieważniono

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs
ofert o nr DKM.4240.46. 2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji specjalistycznych w Pracowni Neurodiagnostyki SPDSK w Warszawie
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji preparatów histopatologicznych
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki pooperacyjnej SPDSK w Warszawie
 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 5. Termin składania Ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2016 o godzinie 14:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 002.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638

Formularz ofertowy

SWKO

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs
ofert o nr DKM.4240.44.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej w Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie diabetologii dla dzieci w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie badań USG
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresu konsultacji okulistycznych pacjentom hospitalizowanym w SPDSK w Warszawie
 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresu genetyki klinicznej
 9. Świadczenia usług przez lekarza specjalistę neurologii dziecięcej z zakresu opisu badań EEG w Pracowni EEG SPDSK w Warszawie
 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie superwizji

Czytaj więcej: DKM.4240.44.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.45.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pediatrycznych w Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPDSK w Warszawie.

Czytaj więcej: DKM.4240.45.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs
ofert o nr DKM.4240.42.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (udział w konsylium - pakiet onkologiczny)

Czytaj więcej: DKM.4240.42.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz..1638 ogłasza konkurs
ofert o nr DKM.4240.43.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w Poradni Alergologicznej Dla Dzieci i Młodzieży
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Czytaj więcej: DKM.4240.43.2016

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs
ofert o nr DKM.4240.41.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

 1. Udzielanie świadczenie zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu    Ruchu
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w Poradni Alergologicznej Dla Dzieci i Młodzieży
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzin w Oddziale Klinicznym Psychiatrii

Czytaj więcej: DKM.4240.41.2016