Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.22.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ELEKTROFIZJOOLOGII

Czytaj więcej: DKM.4240.22.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.20.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

 • Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie
 • Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Otolaryngologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.420.20.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.19.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W DZIEDZINIE PIELĘGNIRSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE

Czytaj więcej: DKM.4240.19.2016

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A informuje, iż unieważnia konkurs ofert

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE
(postępowanie DKM.4240.18.2016)

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A  informuje, iż termin składania ofert na

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W DZIEDZINIE PIELĘGNIRSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE
(postępowanie DKM.4240.18.2016)

zostaje przesunięty z dnia 19 maja 2016 r godzina 11:00

na dzień 20 maja 2016 r. godzina 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2016 r. o godzinie 13:00.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.18.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE

Czytaj więcej: DKM.4240.18.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr SPDSK/17/DKM/16 w sprawie wyboru oferentów na: świadczenia zdrowotne realizowane w SPDSK w Warszawie

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 9 maja 2016 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – Parter, pokój 002.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 9 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 002.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Materiały konkursowe

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015  r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs
ofert o nr DKM.4240.16.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

 

1)           Wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w znieczuleniu ogólnym lub krótkiej sedacji

2)           Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii

Czytaj więcej: DKM.4240.16.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015  r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.15.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie w zakresach
z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez lekarzy w trakcie specjalizacji  z medycyny ratunkowej lub anestezjologii i intensywnej terapii

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń w ramach dyżurów pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez pielęgniarkę systemu

Czytaj więcej: DKM.4240.15.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015  r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.14.2016 i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia w zakresie

Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.14.2016

Zawiadomienie o zmianie treści SWKO

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie konkursu ofert o nr DKM.4270.13.2016 na:

Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie

Udzielający Zamówienia wprowadza następujące zmiany w treści SWKO Dział I Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zamiast podanej w ogłoszeniu:

 lit c) szacunkowej ilości dyżurów 4

Powinno być:

 1. c) Szacunkowa miesięczna liczba dyżurów 7;

   2)    Zamiast podanej w ogłoszeniu treści:

   lit d) Szacunkowa wartość zamówienia 63 360,00 zł

Powinno być:

 1. d) Szacunkowa wartość zamówienia 122 760,00 zł

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015  r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4270.13.2016 i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia  w zakresie

Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie

 

Czytaj więcej: DKM.4270.13.2016