Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.6.2017 na świadczenia zdrowotne lekarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wybrano następujące oferty :

 1. Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. ul. Łochowska 69 85-372 Bydgoszcz
 1. Danuta Rozenalska, ul. Orląt Lwowskich 28 lok.7 02-495 Warszawa

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.6.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

 na świadczenia zdrowotne lekarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (CPV 85111100-0 - Usługi Szpitalne )

Czytaj więcej: DSP.4240.6.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.7.2017 Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPDSK w Warszawie wybrano oferty złożone przez:

 1. Katarzyna Markiewicz, zam. ul. Bruna 28 m. 51 02-594 Warszawa
 2. Diana Wójcik, zam. ul. Jaktorowska 2/52 01-202 Warszawa

Ogłoszenie o przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

Udzielający Zamówienia wydłuża termin składania ofert  z  13 grudnia do dnia 15 grudnia 2017 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 13.00.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.7.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

 Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienie dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DSP.4240.7.2017

Warszawa, 1 grudnia 2017r.

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.5.2017 w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano oferty złożone przez:

Czytaj więcej: DSP.4240.5.2017

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.4.2017 na świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach SPDSK w Warszawie w podziale na zadania wybrano oferty złożone przez:

Czytaj więcej: DSP.4240.4.2017

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.3.2017 Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziałach Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie w podziale na zadania

Czytaj więcej: DSP.4240.3.2017

Warszawa, 3 listopada 2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.2.2017 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

Czytaj więcej: DSP.4240.2.2017

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.1.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii z Położniczą Izbą Przyjęć:

Czytaj więcej: DSP.4240.1.2017

DKM.4240.37.2017                                                         Warszawa,  19 października 2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DKM.4240.37.2017 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

 wybrano oferty złożone przez:

 1. Miłosz Lechowicz Prywatna Praktyka Lekarska, ul. Bacha 22/602, Warszawa
 2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Strzałko, ul. Pocztowa 13/2 Łódź

 


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.37.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii
na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
 5. Termin składania Ofert upływa w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 13:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 16 października 2017 r. o godzinie 14:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów Parter, pokój 017.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Wartość zamówienia przekracza równowartość 30 tys. euro.
 11. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

DKM.4240.36.2017                                                                                             Warszawa dnia, 29.09.2017 r

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.36.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne w Oddziale Klinicznym Neonatologii w SPDSK w Warszawie ( w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii noworodka)

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

 1. Agata Banasiak, Królowej Jadwigi 21/16 26-617 Radom
 2. Dorota Dąbek, Kołłątaja 4/9 26-600 Radom
 3. Ewa Szcześniak, Wyjazd 15 96-500 Sochaczew
 4. Monika Putz, 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 1.

Czytaj więcej: DKM.4240.36.2017