Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219 z 2019 r. poz. 492, 730, 959),
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Kto może złożyć wniosek:

      Dokumentacja medyczna w UCK WUM udostępniania jest zgodnie z przyjętymi zasadami na wniosek Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być: pełnoletni pacjent, rodzic pacjenta, przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez nich osoba.

Wniosek:

      Przykładowy wzór wniosku dostępny jest poniżej z możliwością pobrania w formie pliku pdf oraz do pobrania w Punkcie Informacyjnym Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:35.

Realizacja wniosku:

      Prawidłowo wypełniony wniosek składa się osobiście w Punkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem placówki świadczącej usługi pocztowe.

      Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminu, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych licząc termin od dnia następnego po dniu wpływu wniosku do Szpitala. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji wniosku. W takiej sytuacji pracownik Szpitala powiadamia Wnioskodawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie i powodach wydłużenia terminu realizacji wniosku.

Odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej:

        Wnioskowana dokumentacja wydawana jest każdorazowo w Punkcie Informacyjnym, a w przypadku gdy we wniosku zaznaczono aby przesłać dokumentację pocztą, za pośrednictwem poczty na koszt Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres. Pracownik Punktu Informacyjnego wydający dokumentację potwierdza dane Wnioskodawcy oraz tożsamość osoby odbierającej wnioskowaną dokumentację, a w przypadku gdy dokumentację odbiera osoba upoważniona, Pracownik Punktu Informacyjnego odbiera oryginał upoważnienia do odbioru dokumentacji oraz potwierdza dane osoby upoważnionej.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

        Pracownik Punktu Informacyjnego przed wydaniem wnioskowanej dokumentacji medycznej wystawia pokwitowanie wraz z opłatą za realizację Wniosku. Opłatę za udostępnienie dokumentacji uiszcza się w Kasie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:10 – 15:00 (przerwa: 10:45 – 11:00).

        Natomiast w przypadku, przekazywania dokumentacji za pośrednictwem poczty przesyłkę przekazuje się listem „za pobraniem”.

Z dniem 1 września 2019 r. ustalam wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej za sporządzenie:

 • jednej strony wyciągu lub odpisu (poprzez wyciąg rozumie się skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej; poprzez odpis rozumie się dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem) dokumentacji medycznej wynosi – 9,68 zł (dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) brutto.
 • jednej strony kopii dokumentacji medycznej (poprzez kopię rozumie się dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego – skanu lub wydruku dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji elektronicznej) wynosi – 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) brutto.
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wynosi – 1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto.

 

Przykładowy wzór formularza o udostępnienie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz. U. 2017, poz. 2435)

Kto może złożyć wniosek:

 • Bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne udostępniane są zgodnie z przyjętymi zasadami na pisemny wniosek Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być: pełnoletni pacjent, rodzic pacjenta, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Wzór wniosku:

 • Wzór wniosku dostępny jest poniżej z możliwością pobrania w formie pliku pdf oraz do pobrania w Punkcie Informacyjnym Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:35.

Realizacja wniosku:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek składa się osobiście w Punkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem placówki świadczącej usługi pocztowe.
 • Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminu, nie dłużej niż w ciągu 10 dni roboczych licząc termin od dnia następnego po dniu wpływu wniosku do Szpitala. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji wniosku. W takiej sytuacji pracownik Szpitala powiadamia Wnioskodawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie i powodach wydłużenia terminu realizacji wniosku.

Odbiór wnioskowanych materiałów:

 • Wnioskowane bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne wydawane są każdorazowo przez pracownika Zakładu Patologii Wieku Rozwojowego realizującego Wniosek, a w przypadku gdy we wniosku zaznaczono, aby przesłać materiały pocztą, za pośrednictwem poczty na koszt Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres. Pracownik wydający bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne zobowiązany jest potwierdzić dane wnioskodawcy oraz osoby odbierającej, a w przypadku gdy materiały odbiera osoba upoważniona, odebrać oryginał upoważnienia i potwierdzić dane osoby upoważnionej.

Wniosek do pobrania